Otavamedia Oy

Tietosuojaseloste asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietojen käsittelystä
Tietosuojaseloste asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietojen käsittelystä. Otavamedia (y-tunnus 0196807-2) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Otavamedia kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.
video placeholder

1. Rekisterinpitäjä

Otavamedia Oy (y-tunnus 0196807-2) ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt [myöhemmin yhdessä ”Otavamedia”].

Osoite: Firdonkatu 2 T 151, 00015 OTAVAMEDIA
Puhelin: (09) 15 661
Kuluttaja-asiakkaat sähköposti: tietosuoja-asiat@otavamedia.fi

Yritysasiakkaat sähköposti: mainostajantietosuoja@otavamedia.fi

Voimassa 25.5.2018 alkaen

2. Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka henkilötietoja Otavamedia henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa roolissa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Otavamedialla on asiakassuhde.

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Otavamedia pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Otavamedialla on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Otavamedialle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

Otavamedia käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi

Otavamedia voi käyttää henkilötietojasi asiakassuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen.

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen

Otavamedia voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Otavamedian ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä

Otavamedia voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

Markkinointi

Otavamedia voi ottaa sinuun yhteyttä tarjotakseen uusia tuotteista, palveluita tai etuja. Käytämme henkilötietoja oman ja mainostaja asiakkaiden tarjonnan kohdistamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri henkilöt saavat meiltä erilaisia mainoksia ja suosituksia lehtien sivuilla ja verkkosivuilla.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Otavamedia voi käyttää henkilötietojasi tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen, kuten esimerkiksi lehtien sisällön kehittämiseen siltä pohjalta minkä ikäisiä tilaajat ovat ja mitä eri ikäryhmät ovat kiinnostuneita lukemaan.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;

c) käsittely on tarpeen Otavamedian lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja

f) käsittely on tarpeen Otavamedian tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, oikeutettu etu syntyy esimerkiksi asiakkaan ja yrityksen asiakassuhteen johdosta

Otavamedia käsittelee tietojasi voimassa olevan sopimuksen perusteella (esim. lehtitilaus tai kirjakerhojäsenyys, verkkokauppaostoksen toteuttaminen, Otavamedia-tilin tai keskustelupalstatilin perustaminen tai digitaalisen palvelun toteuttaminen, mainospalvelun ostaminen). Lehtien tilaamisesta ja kirjakerhon jäsenyydestä syntyy tilaussopimus. Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Otavamedian harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Otavamedialla on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin. Otavamedia voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin. Lehtien tilauksen päättymisen jälkeen ja kirjakerhon jäsenyyden päätyttyä syntyy oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja.

Muita Otavamedian oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Otavamedia pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Otavamedia voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

4. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Otavamedian keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia (kaikkia tietotyyppejä ei kerätä kaikista rekisteröidyistä, eli tietomäärä riippuu kunkin kohdalla tarvituista tiedoista):

4.1 Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
• sukupuoli

• palvelukieli
• titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Otavamedian toimintaan liittyvissä työtehtävissä
• sähköisen suoramarkkinoinnin suostumus tieto, puhelin ja painetun suoran kielto tiedot
• Otavamedian digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot

• rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
• asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä sähköpostit ja verkkokeskustelut
• rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostusalueet

4.2 Otavamedian tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

• Otavamedian yritysasiakkaan nimi eli sen Otavamedian asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön nimi, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin
• asiakassuhteen, tilaussopimuksen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
• asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
• asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot
• palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet

4.3 Otavamedian tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

• ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti)
• syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta esim. laivayhtiö sitä edellyttää
• olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta
• matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun esim. laivayhtiö sitä edellyttää

4.4 Otavamedian verkkopalveluiden asiakkaiden tunnistautumistiedot

• rekisteröidyn kirjautumistunnukset
• toiminta ja asiointi verkkopalvelussa sisäänkirjautumisen jälkeen

4.5 Otavamedian sidosryhmiin kuuluvien rekisteröityjen tiedot

• tiedot palkoista, palkkioista, kulukorvauksista ja muista mahdollisista rahallisista suorituksista
• henkilötunnus
• tiedot arvonlisäverovelvollisuus- ja ennakkoperintärekisterissä olemisesta

4.6 Otavamedian tutkimuspaneeleihin kuuluvien rekisteröityjen tiedot
• tutkimuspaneeliin liittymis- ja eroamisajankohta
• tutkimustoiminnassa tarvittavat taustatiedot (esim. perhetiedot, mediakulutustottumukset)
• tiedot rekisteröidylle kohdistetuista tutkimuksista
• tiedot tutkimusvastauksista, mikäli vastaukset ovat yhdistettävissä rekisteröityyn

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti sinulta saatua tietoa.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme.

Otavamedia saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, Postilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Otavamedia saa henkilötietoja yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista myös näiden kollegoilta eli esimerkiksi mediamyyjä saa asiakasyrityksen mediapäättäjien yhteystietoja ja median käyttöön liittyviä tietoja. Otavamedia saa lehtien tilaustietoja myös lehtiä myyviltä kumppaneiltaan.

6. Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

Saatamme hyödyntää henkilötietojasi profilointiin eli käsitellä henkilötietojasi automaattisesti ja arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Erityisesti voimme analysoida tai ennakoida piirteitä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin mieltymyksiisi, kiinnostuksen kohteisiisi ja käyttäytymiseesi. Näin toimimalla pystymme kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme entistä enemmän asiakkaidemme toiveita vastaaviksi sekä kohdentamaan markkinointia mahdollisimman kiinnostavalla tavalla.

Otavamedia ei tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan merkittäviä vaikutuksia. Profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti tarjonnan personointina ja mainonnan kohdentamisena valitulle kohderyhmälle.

7. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Otavamedialle tärkeää.
Otavamedia ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (kaikki suomalaisia yrityksiä) ovat yhteisrekisterinpitäjiä ja henkilötietoja voidaan käsitellä konsernin sisällä yhtiörajojen yli.

Otavamedia ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi Otava-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Otavamedia jakaa henkilötietojasi Otavamedian puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta.

Otavamedia voi jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista. Se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Otavamedia voi jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Otavamedian tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Otavamedia voi jakaa Otavamedian tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen tapahtuman osallistujille.

Rekisteröity voi tehdä Otavamedialle henkilötietojensa luovutuskiellon ottamalla yhteyttä Otavamedian asiakaspalveluun.

Otavamedia saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Otavamedia saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Henkilötietojesi suojaaminen on Otavamedialle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

8. Siirrämmekö henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle?

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli siirrämme henkilötietoja alla kuvatun mukaisesti EU:n ulkopuolelle, velvoittaa lainsäädäntö Otavamediaa suunnittelemaan ja toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja teknisen ohjelmiston valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten.

Otavamedia saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Otavamedia saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Otavamedia varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

9. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Joidenkin tietojen säilytysajat määräytyvät laissa asettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Erilaisten tietojen säilytysajat vaihtelevat siten käyttötarkoitusten mukaisesti. Tutkimustietoja säilytämme esimerkiksi 2 kuukautta, jonka jälkeen henkilötiedot muutetaan nimettömiksi (anonymisointi). Kirjanpitoaineistoa säilytämme 6 vuotta. Lehtien tilaustietoja, tarjoustietoja ja kiinnostustietoja säilytetään tilauksen päättymisen jälkeen 9 vuotta.

10. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi
kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen
liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Saat pääsyn omiin tietoihisi rekisteröitymisen jälkeen
osoitteessa Otavamedia.fi/kirjaudu.
Muutoin voit käyttää oikeuttasi olemalla yhteydessä Otavamedian asiakaspalveluun ja asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella
toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.

Tästä voi tulostaa lomakkeen kuluttaja-asiakkaan tietojen pyyntöä varten
ja tästä yritysasiakkaan tietojen pyyntöä
varten.

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita,
voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot
henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu
tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;

2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat
henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;

4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;

5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Otavamediaan sovellettavan lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi; tai

Tästä voit tulostaa lomakkeen kuluttaja-asiakkaan tietojen poistoa varten ja tästä yritysasiakkaan tietojen poistoa varten.

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Otavamediaa rajoittamaan
henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

1. kiistät Otavamedialla olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;

2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;

3. Otavamedia ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Otavamedian oikeutetut perusteet sinun
perusteesi.

e) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Otavamedia käsittelee tietojasi oikeutetun edun
perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien
henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa
käsittelyä suoramarkkinointia varten.

f) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu
suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Otavamedialle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja
koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

g) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi
suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Esimerkkinä annetusta suostumuksesta on sähköpostimarkkinointi
lupa, jonka voi peruuttaa

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen
ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Otavamedian välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen
ratkaistavaksi.

11. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Jotta Otavamedia voi täyttää ostamaasi tai tilaamaasi tuotteeseen tai palveluun liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Otavamedian saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja.

12. Evästeet?

Otavamedia käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa Otavamedian palveluiden toiminnallisuuteen ja mainonnan kohdentamiseen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Otavamedian tarjoamia verkkopalveluja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä tästä  linkistä.

Evästetietojen käyttöön saattaa liittyä uutta lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita. Muutamme käytänteitä uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.
Voit tutustua tarkemmin evästekäytäntöömme täältä.

13. Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva konserni. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

14. Miten teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

15. Yhteydenotto Otavamediaan?

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Otavamedian asiakaspalveluun. Voit lähettää yhteydenottosi sähköpostitse tietosuoja-asiat@otavamedia.fi (kuluttaja-asiakkaat) tai mainostajantietosuoja@otavamedia.fi (yritysasiakkaat), kirjeitse Firdonkatu 2 T 151, 00015 OTAVAMEDIA tai puhelimitse (09) 15 6665

Otavamedia Oy ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt on lueteltu seuraavassa https://otavakonserni.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/

16. Tietosuojaseloste natiivimarkkinoinnin yritysasiakkaille

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on se yritys, kenen tuotteista ja palveluista tässä kampanjassa on kyse. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot löytyvät kyseisen yrityksen verkkosivuilta.


Mitä
tarkoitamme eri termeillä?

”Rekisteröidyllä” tarkoitamme sitä ihmistä, kenen henkilötietoja Rekisterinpitäjä henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla.

”Henkilötiedoilla” tarkoitamme kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”Rekisteröity”) liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.


Mihin
tarkoituksiin käsittelemme Henkilötietojasi?

Käsittelemme Rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

 • tuotteiden ja palvelujen toimittaminen

Voimme käyttää Henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi, mikäli osallistut jonkin tuotteemme tai palvelumme testaamiseen, taikka voitat testauksen, arvonnan tai kilpailun seurauksena meiltä tuotteita tai palveluita.

 • markkinointi

Voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Voimme käyttää Henkilötietojasi tarjontamme räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kuten kohdistaa verkkomainontaa niille Rekisteröidyille, jotka ovat vierailleet verkkosivuillamme.

 • tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Voimme käyttää Henkilötietojasi tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen, esimerkiksi tuote- ja palveluvalikoimamme parantamiseen enemmän kiinnostavaksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 1. olet antanut suostumuksesi Henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa sinä olet osapuolena; ja
 3. käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Meillä on liiketoimintamme harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja voimme oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä yhteystietojasi hyödyntäen, mukaan lukien Henkilötietojen käsittely kohderyhmien muodostamiseksi.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voimme pyytää suostumustasi muunlaiseen Henkilötietojen käsittelyyn.


Mitä
tietotyyppejä voimme käsitellä?

Käsittelemämme Henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • sukupuoli
 • ikä
 • siviilisääty tai muu kotitalouteen liittyvä tieto
 • Rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja vastaukset tuotteita ja palveluita koskeviin kysymyksiin
 • Rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
 • suoramarkkinointivalinnat
 • Rekisterinpitäjän digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot
 • tiedot Rekisteröidyn päätelaitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähetetyistä evästeistä ja muista vastaavista toiminnoista ja niiden avulla kerätystä datasta, mikäli henkilö on tunnistettavissa näiden tietojen perusteella
 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet

Erilaisissa testauskampanjoissa emme pääsääntöisesti käsittele Rekisteröityjen Henkilötietoja tunnistettavassa muodossa siten, että saisimme kysymyksiin annetut vastaukset yhdistettynä vastaajan nimeen. Yhteistyökumppanimme Otavamedia Oy toteuttaa kampanjaan liittyvän kyselyn ja toimittaa käyttöömme anonymisoidut vastauskoosteet. Mikäli kampanja edellyttää tuotteiden tai palveluiden toimittamista Rekisteröidyille, toimittaa Otavamedia Oy tarvittaessa yhteystiedot meille erillään anonymisoiduista vastauskoosteista. Mikäli testauskampanjoiden vastaukset käsitellään tunnistettavassa muodossa yhdessä Henkilötietojesi kanssa, kerrotaan siitä selkeästi ennen osallistumisesi aloittamista.


Mistä
lähteistä keräämme Henkilötietojasi?

Keräämme Henkilötietosi sinulta testaus- tai markkinointikampanjan aikana. Lisäksi voimme saada Henkilötietojasi niistä laitteista ja ohjelmistoista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme. Henkilötietojen keräämisen voi käytännössä toteuttaa puolestamme yhteistyökumppanimme Otavamedia Oy sekä sen alihankkijat.


Kenelle
voimme jakaa Henkilötietojasi?

Emme anna, myy tai muuten paljasta Henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Jaamme Henkilötietojasi meille palveluita suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi ohjelmistopalvelut, asiakaspalvelu, tutkimustoiminta, markkinointi ja tapahtumien tuottaminen sekä postituspalvelut. Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää, minkä vuoksi emme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sovittujen palvelujen tarjoamiseen, ja edellytämme osapuolilta Henkilötietojesi suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Saatamme jakaa Henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa yhdessä hallinnoimme ja toteutamme yhteisiä projekteja, kuten yhteisiä kampanjoita.


Siirrämmekö
Henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle?

Pääsääntöisesti Henkilötietojesi käsittely tapahtuu EU-alueella. Saatamme digitaalisia palveluita tarjotessamme käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Saatamme siten siirtää Henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.

Näissä tapauksissa varmistamme, että Henkilötietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että Henkilötietosi suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja käsittelijäsopimuksia taikka USA:n osalta hyödyntämällä Privacy Shield -järjestelmää, ja edellyttämällä Henkilötietojen vastaanottajalta asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.


Kuinka
kauan käsittelemme Henkilötietojasi?

Käsittelemme Henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen tarkoittamassa kampanjarekisterissämme enintään 6 kuukauden ajan kampanjan päättymisajasta. Mikäli kampanjaan osallistuminen johtaa asiakassuhteen syntymiseen, jatkuu Henkilötietojesi käsittely asiakasrekisterissämme sitä koskevien tietosuojaperiaatteiden mukaisesti.


Onko
sinun välttämätöntä antaa Henkilötietojasi meille?

Jotta voimme toimittaa sinulle testaustuotteen / -palvelun taikka voittamasi palkinnon, on meidän käsiteltävä sinua koskevia Henkilötietoja.


Miten
voit käyttää Henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

 Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa Henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä Rekisterinpitäjän asiakaspalveluun oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat (oikeuksien laajuus riippuu siitä, mihin käsittelyperusteeseen henkilötietojesi käsittely pohjautuu eli kaikki alla olevat oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa käytettävissäsi):

 1. Oikeus saada pääsy Henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin Henkilötiedoista, joita sinusta on kerätty.
 2. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat Henkilötiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
 3. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi Henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:a. Henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
  b. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  c. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat Henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
  d. Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
  e. Henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
  f. Henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Rekisterinpitäjän digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.


Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. 
Voit pyytää meitä rajoittamaan Henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

1. kiistät meillä olevien Henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
3. emme enää tarvitse kyseisiä Henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
4. olet vastustanut Henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.


Oikeus vastustaa sinua koskevien Henkilötietojen käsittelyä.
Mikäli käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien Henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa Henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.


Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen.
Jos Henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille itsestäsi toimittamat Henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle Rekisterinpitäjälle.


Oikeus peruuttaa suostumus.
Mikäli kaikkia tai osaa Henkilötiedoistasi käsitellään tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Mikäli mahdollista erimielisyyttä Henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja meidän välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.


Minkä
maan lainsäädäntöä Henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Tämä kampanja toteutetaan Suomessa, kohderyhmänä suomalaiset. Tämän tietosuojaselosteen kattamiin henkilörekistereihin ja niihin sisältyvien Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.


Miten
voimme päivittää tätä tietosuojaselostettamme?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteemme sisältöön säännöllisesti.

Jos alamme käsitellä Henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon Henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä. Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.