Etusivu > Tilausehdot ja verkkopalveluiden käyttöehdot 

Tilausehdot ja verkkopalveluiden käyttöehdot 

Olemme muuttaneet Tilausehtoja 22.5.2023 seuraavasti: kohtaan ’Maksaminen’ olemme muuttaneet paperilaskua koskevan laskutustapalisän 4,90€.

Yleistä

Näitä Tilausehtoja ja Verkkopalveluiden käyttöehtoja (jäljempänä ”Tilausehdot”) sovelletaan Otavamedia Oy:n (jäljempänä ”Otavamedia”) kustantamien painettujen lehtien sekä digipalveluiden ja näiden yhdistelmien tilauksiin. Digipalveluilla tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa Otavamedian kustantamien painettujen lehtien verkkojulkaisuja eli näköislehtiä ja vain verkossa julkaistavia verkkojulkaisuja. Lisäksi digipalvelu tilauksiin sovelletaan soveltuvin osin Otavamedian Verkkopalveluiden käyttöehtoja. Ellei erikseen toisin mainita, verkkopalveluiden käyttöehtojen määritelmillä on näissä Tilausehdoissa sama merkitys. Mikäli nämä Tilausehdot ja verkkopalveluiden käyttöehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan verkkopalveluihin ensi sijassa verkkopalveluiden käyttöehtoja. ”Tilaajalla” tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa tilauksen tehnyttä kuluttajaa. Tilaajan on oltava vähintään 18-vuoden ikäinen tai hänellä on oltava edunvalvojan eli huoltajan suostumus. Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Tilausehtoja. Tekemällä tilauksen, Tilaaja sitoutuu noudattamaan näitä Tilausehtoja sekä Otavamedian verkkopalveluiden käyttöehtoja. 

Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Lue lisätietoja tietosuojasta.

Tilausehdot

Tilausvaihtoehdot ja tilauksen kesto

Tilaus voi koskea painettua lehteä tai digipalvelua  tai se voi olla näiden yhdistelmä. Tilaus voi olla muodoltaan jatkuva tilaus, määräaikainen tilaus tai tilaus voi koskea ainoastaan yhtä irtonumeroa. Tilausmuoto ja tilauksen kesto ilmoitetaan aina tilauksen yhteydessä. Tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus, ellei sitä ole erillisesti määritelty näytetilaukseksi. Painetun lehden tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja digipalvelu alkaa heti. Tilaukset ovat voimassa tilausmuodon mukaisesti. Painettujen lehtien toimittamisessa noudatetaan Postin jakeluehtoja. Otavamedia ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista. Ulkomaille lähetettävien lehtien tilaushintoihin lisätään postimaksu. 

Jatkuva tilaus

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan. Jatkuva tilaus jatkuu automaattisesti kiinteän tarjousjakson jälkeen kulloinkin voimassa olevaan hinnaston tilaushintaan. Seuraavan tilausjakson hinta voi olla myös alhaisempi kuin hinnaston tilaushinta ja hinta voidaan määritellä yksilöllisesti automaattisen päätöksenteon perusteella. Tilaaja saa tiedon uuden tilausjakson alkamisesta hyvissä ajoin ja voi päättää tilauksen jatkamisesta. Kun maksutapana on korttimaksu, seuraava laskutusjakso alkaa ilman erillistä ilmoitusta. 

Määräaikainen tilaus

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilausta ei voi irtisanoa.

Tarjoushinta

Mahdollinen tarjoushinta koskee vain jatkuvan tilauksen ensimmäistä laskutusjaksoa. Seuraavan tilausjakson hinta on korkeintaan hinnastossa oleva tilaushinta, se voi olla myös alhaisempi kuin hinnaston tilaushinta ja hinta voidaan määritellä yksilöllisesti automaattisen päätöksenteon perusteella.

Tilausten peruuttaminen ja irtisanominen

Peruuttaminen

Tilaajalla on oikeus peruuttaa painetun lehden tilaus 14 vuorokauden kuluessa ensimmäisen painetun lehden vastaanottamisesta (Kuluttajansuojalaki 6. luku) ja oikeus peruuttaa digipalvelun tilaus 14 vuorokauden kuluessa tilauksen tekopäivästä. Peruuttamisilmoitus voi olla vapaamuotoinen ja sen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Peruuttamista ei voi tehdä verkossa (paitsi chatissa). Saatuja lehtiä ei tarvitse palauttaa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Tilauksen peruuttamisen voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostilla, puhelimitse, kirjeitse tai Otavamedia.fi:ssä chatin välityksellä. 

Irtisanominen

Voimassa olevan jatkuvan tilauksen voi irtisanoa kiinteän tarjousjakson jälkeen 30 päivän irtisanomisajalla. Tilaus voi päättyä aikaisintaan ensimmäisen kiinteän tarjousjakson loppuun tai milloin tahansa sen jälkeen. Jos jatkuva tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson, hyvitetään se osa maksetusta tilaushinnasta, joka kohdistuu kiinteän tarjousjakson jälkeisiin, toimittamattomiin lehtiin. Palautuksen edellytyksenä on, että palautettava summa ylittää viisi (5) euroa ja asiakas on toimittanut tarvittavat pankkiyhteystiedot. Tilauksen irtisanomisen voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostilla, puhelimitse, kirjeitse tai Otavamedia.fi:ssä chatin välityksellä. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa.

Maksaminen

Tilaaja on velvollinen maksamaan tilauksensa, maksaminen on mahdollista laskulla tai maksukortilla.   

Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Otavamedialla on oikeus periä huomautusmaksu maksukehotuksen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Jos tilaajalla on voimassa e-laskusopimus, maksukehotus lähetetään e-laskuna. Otavamedialla on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset. 

E-lasku ja korttimaksu ovat pääsääntöisiä lisämaksuttomia laskutustapoja ja näistä poikkeavia laskutustapoja ovat paperilasku, josta voimme periä laskukohtaisen laskutustapalisän 4,90 €, sekä sähköpostilasku, josta voimme periä laskukohtaisen laskutustapalisän 0,99 € (1.4.2024 alkaen). Paperilaskun laskutustapalisä koskee myös OmaPosti-palvelun kautta toimitettuja laskuja. Ulkomaan tilauksiin lisäämme kyseistä maata koskevat postituskulut 

Korttimaksujen välitykseen käytetään Paytrail-palvelua. Kaikki Paytrailin maksutapahtumat tehdään käyttämällä salattua SSL-yhteyttä. Maksaa voi Visa, Visa Electron, MasterCard tai EuroCard -korteilla. Debit/credit -yhdistelmäkorteilla voi maksaa debit-maksun suoraan tililtä syöttämällä kortin kääntöpuolella olevat korttitiedot. Jatkuvissa tilauksissa korttitieto voidaan tallentaa toistuvia veloituksia varten. Luottokortilla veloittajana näkyy Paytrail.

Maksukortilla maksettavissa jatkuvissa tilauksissa korttia veloitetaan 7 päivää ennen käynnissä olevan tilausjakson loppua. Mikäli maksukortti ei ole voimassa, lähetämme sähköpostilla kehotuksen maksukortin tietojen päivittämisestä. Jos maksukorttia ei voida veloittaa, toimitetaan seuraavasta veloituskaudesta lasku postitse.

Otavamedialla on oikeus estää tilaajan pääsy digipalveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Otavamedialla on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta. 

Tilausvahvistus

Uuden tilauksen ensimmäinen lasku on samalla tilausvahvistus. Verkon kautta tehdyistä tilauksista lähetetään Tilaajalle paluuviestinä yhteenveto tilauksesta sähköpostitse, jos sähköpostiosoite on annettu tilauksen yhteydessä.

Tilaajalahjat

Tarjousjaksoon liittyy tilaajalahja, mikäli siitä on erikseen mainittu tarjousjakson yhteydessä. Tilaajalahjoja on valmistettu rajallinen määrä. Otavamedia pidättää oikeuden toimittaa tilaajalahjan tilalle toisen vastaavan tuotteen, mikäli kysyntä ylittää varattujen tilaajalahjojen määrän. Tilaajalahja toimitetaan tilauksen maksajalle noin kolmen viikon kuluessa siitä, kun laskutusjakson kaikki maksuerät on kokonaan maksettu. Noutamatta jääneitä tilaajalahjoja ei lähetetä uudestaan. Tilaajalahjat toimitetaan vain kotimaahan (Huom. tilaajalahjoja ei kuitenkaan toimiteta Ahvenanmaalle). 

Tilausehtojen ja tilaushintojen muuttaminen

Otavamedia pidättää oikeuden muuttaa näitä Tilausehtoja ja -hintoja. Muutokset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia, ellei toisin ilmoiteta. Muutokset voivat johtua muun muassa sopimuksen kohteena olevan tuotteen tai palvelun tuotanto-, hankinta- tai muiden kustannusten olennaisesta muutoksesta tai olosuhteiden olennaisesta muutoksesta, jota Otavamedia ei ole voinut ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä.  

Jatkamalla digipalvelun käyttöä sitoutuu Tilaaja noudattamaan muutettuja ehtoja. 

Muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hintojen tai ehtojen muutokset tulevat kuitenkin voimaan määräysten voimaantulosta lukien ilman eri ilmoitusta. Siinä tapauksessa, että arvonlisävero tai muu tilaukseen sovellettava vero tai julkinen maksu muuttuu tai tulee voimaan, Otavamedialla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti samasta ajankohdasta lukien. 

Näillä ehdoilla ei rajoiteta Tilaajalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. 

Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Näihin Tilausehtoihin perustuvat ja niiden perusteella tehtyihin tilauksiin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Tilaaja voi nostaa kanteen Otavamediaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.  

Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Tilausehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. 

Tilaaja voi myös saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan Tilaajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. 

Sovellettava laki 

Näihin Tilausehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan tilaukseen sekä sitä koskevaan sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

Verkkopalveluiden käyttöehdot 

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Otavamedia Oy:n (jäljempänä ”Otavamedia”) ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Otavamedian ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat olla sen kustantamien lehtien verkkojulkaisut tai niihin liittyvät palvelut, vain verkossa julkaistavat verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat (chat) ja muut Otavamedian kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä ”Palvelu”). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Otavamedian ylläpitämiin Palveluihin, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä ”Käyttäjä”) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään Palvelua, edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei. 

Rekisteröityminen

Asiakas liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla tai muulla vastaavalla tavalla ja hyväksymällä nämä palvelun Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla tai muulla vastaavalla tavalla ja hyväksymällä nämä Palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Maksulliseen Palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta. Otavamedialla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun. Otavamedialla on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen Palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua. 

Palvelun sisältö

Otavamedia pyrkii siihen, että sen Palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Otavamedia vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Otavamedia ei vastaa Palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä. Otavamedia kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Otavamedialla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista. Otavamedia ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Otavamedian Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Otavamedia ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Otavamedia vastaa vain itse Palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta. 

Palvelun käytettävyys

Otavamedia tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Otavamedia ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Otavamedia ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Otavamedialla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Otavamedia rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Otavamedia Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Otavamedialle, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Otavamedia on ilmoittanut Asiakkaalle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada. 

Oikeudet

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet ovat Otavamedialla tai muilla Palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti. 

Käyttäjän oikeus käyttää palvelua

Käyttäjä saa Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti rekisteröityessään näissä ehdoissa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määritellyn oikeuden käyttää Palvelua. Oikeus käyttää maksullista Palvelua lakkaa Käyttäjän päätettyä tilauksen. Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Otavamedian Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä. Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan Palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Otavamedia ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus valmistaa Palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä olemaan yllyttämättä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa. Kaupalliset toimijat eivät saa markkinoida omia palveluitaan tai tuotteitaan palvelussa. Otavamedialla on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Otavamedialla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti. 

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Otavamedialle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen tilaajapalvelu@otavamedia.fi. Saatuaan Otavamedian kuittauksen ilmoituksestaan Käyttäjän vastuu Palvelun käytöstä lakkaa. Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen Palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta Käyttäjälle rahana. Otavamedialla on oikeus periä Käyttäjältä muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus. Otavamedialla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Otavamedia ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen. 

Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa Otavamedialle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Otavamedialle. Otavamedialla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), tietosuojalain ja muun lainsäädännön mukaisesti tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan Otavamedian asiakasrekisteriin. Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Otavamedialla on oikeus lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli Käyttäjä on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa. 

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Otavamedia säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Otavamedia järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Otavamedia ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. 

Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet 

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille. 

Palvelusta perittävät hinnat

Otavamedian tarjoamat Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta Palvelusta. Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. Otavamedia voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla. 

Käyttäjän Palveluun toimittama aineisto 

Käyttäjä antaa Otavamedialle oikeuden julkaista Otavamedian Palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain. Otavamedia ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta. Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Otavamedialle julkaistavaksi. Otavamedialla ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista Käyttäjän lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa. Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Otavamedia ei sitoudu säilyttämään Käyttäjän Palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa. 

Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus 

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Otavamedialle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Otavamedia ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. 

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Otavamedian Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Otavamedia ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt. 

Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Otavamedian ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Otavamedia on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa. Muutokset koskevat myös jo käytössä olevia Palveluita ellei toisin ilmoiteta. Jatkamalla Palvelun käyttöä sitoutuu Käyttäjä noudattamaan muutettuja ehtoja. 

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hintojen tai ehtojen muutokset tulevat kuitenkin voimaan määräysten voimaantulosta lukien ilman eri ilmoitusta. Siinä tapauksessa, että arvonlisävero tai muu tilaukseen sovellettava vero tai julkinen maksu muuttuu tai tulee voimaan, Otavamedialla on oikeus muuttaa maksullisen Palvelun hintoja vastaavasti samasta ajankohdasta lukien. 

Näillä ehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. 

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Otavamedian kirjallista suostumusta. Otavamedialla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle tai liiketoiminnan siirron yhteydessä siirron vastaanottajalle. 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Otavamediaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.  

Mikäli riitakysymys kuitenkin koskee sekä markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa (esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaus) että näihin Tilausehtoihin liittyvää asiaa, riita ratkaistaan markkinaoikeudessa. 

Käyttäjä voi myös saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan Käyttäjän tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. 

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.